Sợi Se Cắt Khúc ( Có Gút/Không Gút)

 

Đây là loại dây rất tiện dụng có thể dùng trong việc cột thịt dùng trong nhiều mục đích tại gia đình, sân vườn.
Đặt tính:
Làm từ nhựa nguyên sinh 100%.
Lực kéo đứt cao.
An toàn đối với sản phẩm thịt.
Nhiều kích cỡ khác nhau để lựa chọn.

Đây là loại dây rất tiện dụng có thể dùng trong việc cột thịt dùng trong nhiều mục đích tại gia đình, sân vườn.
Đặc tính:
Làm từ nhựa nguyên sinh 100%.Lực kéo đứt cao.An toàn đối với sản phẩm thịt.Nhiều kích cỡ khác nhau để lựa chọn.

Sợi Se Cắt Khúc ( Có Gút/Không Gút)
THICKNESS PLY LENGTH  KNOT PACKAGING PICTURE
TEX DENIER Cuts per hank Hanks per bag
4400   39,600 1                 1                   100 20  
4400   39,600 1                 1                   100 20  
5000   45,000 1                 1                   100 50  
6000   54,000 1                 2                   100 20  
6000   54,000 1                 2                   100 20  
7200   64,800 1                 1                   100 20  
7200   64,800 1                 3                   100 20  
9000   81,000 1                 1                   100 20  
9000   81,000 1                 1                   100 20  
9000   81,000 1                 2                   100 15  
9000   81,000 1                 2                   100 10  
9000   81,000 3                 2                   100 20  
9000   81,000 3                 2                   100 10  
3000   27,000 1                 1                1                 100 20  
6000   54,000 1                 1                1                 100 20  
6000   54,000 1                 1                1                 100 20  
9000   81,000 1                 2                1                 100 10  
9000   81,000 1                 2                1                 100 10  
9000   81,000 3                 1                1                 100 20  
2250   20,250 1                 1                2                 100 50  
4500   40,500 2                 2                3                 100 20  

Gửi liên hệ