Our Products: Sợi Se Cuộn Rơm


Sợi bó cỏ, sợi quấn rơm, dây quấn rơm do ADC cung cấp được dùng cho kiện cỏ khô, sợi khô dùng trong chăn nuôi gia súc. ADC cam kết về chất lượng và uy tín của sản phẩm.